Il·luminar millor, a més de reduir la contaminació lumínica, estalvia energia i diners 
   
El problema Habitualment, l’enllumenat  públic està dissenyat de tal forma que solament s’aprofita una part de l’energia lumínica emesa. En general, no s’il·lumina bé i es malbarata llum. 

A més, no s’acostumen a utilitzar bombetes de Vapor de Sodi d’Alta i Baixa Pressió, de baix consum. 

Molts cops l’enllumenat funciona més hores del que és necessari i quan encara hi ha llum natural. 

A escala municipal, la despesa energètica de l’enllumenat públic representa el 50% de la despesa energètica total. Per tant, per a qualsevol municipi és prioritari minimitzar el consum d’aquestes instal·lacions. 
 

La proposta    
   
 
Establir un control de les instal·lacions existents i dissenyar un pla de millora de l’enllumenat amb l’objectiu de disminuir el consum i la contaminació lumínica però augmentar la qualitat de servei al ciutadà. 

No instal·lar, com a norma, bombetes que produeixin més llum de la que calgui. 

Seguint la classificació de lluminàries emprada per l’Oficina Tècnica per a la Protecció de la Qualitat del Cel (OTPCC), del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) -vial, viari, zones de vianants i ornamental-, establir les necessitats lumíniques corresponents a cadascuna. 

En cas de manca de recursos tècnics per portar a terme 
aquest pla, es pot sol·licitar assessorament a entitats públiques 
com l’Institut Català d’Energia. 
 

La pràctica
  • Procurar utilitzar làmpades de Vapor de Sodi, que tenen un consum d’entre un 50 i un 60% inferior respecte de les de mercuri i lumínicament contaminen menys. 
  • Utilitzar llumeneres d’alta qualitat amb índex de rendiment per sobre del 60%.
  • Utilitzar sistemes de regulació de flux lumínic que permetin reduir la llum, i per tant el consum, durant les hores de baixa activitat als carrers.
  • Apantallar el fanals per reenviar cap a terra la llum que s’escapa.
  • No fer servir lluminàries del tipus globus sense pantalla: desaprofiten més del 50% de l’electricitat que consumeixen i, en dispersar tant la llum, cal emprar bombetes de molts més watts per poder il·luminar una mica el terra. 
  • Apagar l’enllumenat ornamental després de les 23 h o 24 h, segons l’època de l’any. 
  • Modificar les instal·lacions antigues seguint els criteris d’eficiència energètica i de consecució de nivells luminotècnics establerts.
 
El preu  
 
 
L’aplicació d’aquestes mesures significa una inversió i, per tant, 
cal sempre la realització d’un estudi tècnic i econòmic de cada cas. 

En aquest sentit, estudis realitzats a projectes existents documenten estalvis energètics associats a aquestes mesuresque oscil·len entre un 20 i un 40% de la despesa energètica, segons el tipus d’Instal·lació. Això comporta que el període  
de retorn de la inversió sol estar molt per sota dels 3 anys. 
 

Fitxa realitzada amb la col·laboració del Col·lectiu Cel Fosc   

Oficina d'Informació Ambiental 
Av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona 
Tel.: 934 445 000   Fax. 934 198 709 
Correu electrònic: wsia@correu.gencat.es 
Web a Internet: http://www.gencat.es/mediamb/index.htm

 
 
Programa de foment de la sostenibilitat a escala local  
Fitxa 11 - Novembre 1998

Pàgina creada: 22/12/1998 
© Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
Fitxa 12