Mesures per reduir la contaminació lumínica en l'enllumenat públic  
   
El problema Fins ara, en els projectes d’urbanització no s’ha tingut en compte que l’enllumenat públic incorpori les mesures necessàries per reduir la contaminació lumínica. Això tampoc no s’ha tingut en compte a l’hora de comprar un nou sistema d’enllumenat per substituir el vell. 

L’excés d’il·luminació en l’enllumenat públic no millora la seguretat vial i ciutadana perquè enlluerna i produeix zones d’ombra indesitjades, molesta els veïns a causa de la intrusió lumínica a les llars i malbarata energia. 
 

La proposta    
   
 
Realitzar un estudi de les necessitats municipals respecte de l’enllumenat públic de manera que s’aprofiti millor la llum i es minimitzi la contaminació lumínica alhora que es cobreixen les necessitats i la seguretat ciutadanes. 

Per aconseguir-ho, cal: 

 • Tenir en compte l’impacte de l’enllumenat en tot nou projecte d’urbanització i a l’hora de substituir l’actual.
 • Incloure  criteris ambientals en els plecs de clàusules administratives d’obres i canvis d’enllumenat.
 • Utilitzar les ordenances municipals com a eina per promoure i potenciar la reducció de la contaminació lumínica.
 
La pràctica Utilitzar el tipus d’enllumenat més adequat segons el seu ús: vial, viari,  zones de vianants, ornamental.Utilitzar sistemes d’encesa com cèl·lules fotoelèctriques de gran qualitat o rellotges astronòmics per assegurar que l’enllumenat no resta encès en les hores que hi ha llum natural. 
Les làmpades de Vapor de Sodi consumeixen quasi la meitat que les de Vapor de Mercuri i lumínicament contaminen menys.   
Disposar que els tancaments de les lluminàries siguin plans i el material utilitzat tingui gran capacitat de transmissió i resisteixi els efectes de la intempèrie i el pas del temps. 
    
 • No utilitzar lluminàries tipus globus sense reflector en la part superior, ja que projecten una gran emissió de llum per sobre de l’horitzontal.
 • Per a l’enllumenat ornamental, cal utilitzar lluminàries asimètriques d’alt rendiment. Il·luminen millor amb menys llum.
 • Cal intentar evitar l’emissió de llum per sobre de l’horitzontal, sobretot en l’enllumenat de vials i carrers.
 • L’enllumenat de túnels i passos inferiors s’ha de considerar una excepció d’aquestes mesures.
 • En definitiva: no es tracta d’il·luminar més sinó millor, de forma més eficient i només allà on realment cal, que és el terra.
 
El preu  
 
 
Cal tenir en compte que el cost de l’energia que consumeix una instal·lació d’enllumenat públic al llarg de la seva vida útil sol ser el doble del cost de la seva instal·lació. 

Per tant, les inversions realitzades per millorar l’eficiència energètica i disminuir la contaminació lumínica seran sempre compensades amb un important estalvi econòmic i energètic. 
 

Fitxa realitzada amb la col·laboració del Col·lectiu Cel Fosc

Oficina d'Informació Ambiental 
Av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona 
Tel.: 934 445 000   Fax. 934 198 709 
Correu electrònic: wsia@correu.gencat.es 
Web a Internet: http://www.gencat.es/mediamb/index.htm

 
 
Programa de foment de la sostenibilitat a escala local  
Fitxa 09 - Novembre 1998

Pàgina creada: 22/12/1998 
© Generalitat de Catalunya 
Departament de Medi Ambient 
Fitxa 10